Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Ben-Gavriel, M. Y. (Moshe Ya'akov), 1891-1965